Nagradna igra je vedno lepa priložnost, da se povežemo, da delite našo zgodbo in naše delo! Ker pa ne moremo nagraditi vsakega od vas, se lahko z nagradnimi igrami in majhnimi pozornostmi, za zaupanje zahvalimo vsaj nekomu.

1. Splošno

Organizator nagradnih iger na spletnem portalu GUPI trgovina za živali www.gupi.si (v nadaljevanju Spletna stran) in na Facebook strani GUPI trgovina za živali https://www.facebook.com/gupi.spletnatrgovina/ (v nadaljevanju Facebook stran) je podjetje GUPI, Aleš Mernik s.p., Drofenikova ulica 16, 3230 Šentjur, Slovenija.

Kadar kot so-organizator nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrade, organizator pa izvede vse ostale aktivnosti, samo nagradno igro in žrebanje nagrajencev, katere objavi na svoji Spletni strani in Facebook strani.

2. Pogoji sodelovanja v nagradnih igrah

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V primeru, da je izžrebani nagrajenec oseba mlajša od 18 let morajo zakoniti zastopniki mladoletnika oziroma mladoletnikovi starši pisno odobriti prevzem nagrade.

V nagradni igri ne smejo sodelovati tisti, ki so zaposleni pri organizatorju ali so-organizatorju posamezne nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne.

3. Kako sodelovati v nagradnih igrah

Vse nagradne igre so objavljene na Spletni strani, sodelovanje pa je možno na Facebook strani.

V nagradnih igrah lahko sodelujejo vsi, ki sprejmejo splošne Pogoje sodelovanja v nagradnih igrah in pogoje posamezne nagradne igre.

Podrobna predstavitev, potek in pogoji sodelovanja vsake nagradne igre so na voljo v besedilu opisa posamezne nagradne igre na Spletni strani in Facebook strani.

4. Pravila nagradne igre

Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen v besedilu opisa nagradne igre na Spletni strani in Facebook strani.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema splošne Pogoje sodelovanja v nagradnih igrah in pogoje posamezne nagradne igre, ki so objavljeni v besedilu opisa nagradne igre na Spletni strani in Facebook strani.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri, s tem da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.

S posredovanjem gradiva udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

5. Nagradni sklad, način žrebanja, rezultati žrebanja, obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu opisa posamezne nagradne igre na Spletni strani in Facebook strani.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi 2 članska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v besedilu opisa posamezne nagradne igre, na Spletni strani in Facebook strani igre, na sedežu organizatorja.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na Spletni strani in na Facebook strani.

Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani in Facebook strani na datum, ki je določen v besedilu opisa posamezne nagradne igre.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenec bo obvestilo o izidu žrebanja in nagradi prejel na dan žreba, z objavo nagrajencev na Spletni strani in na Facebook strani.

V kolikor nagrajenec ne sporoči vseh potrebnih podatkov za prejem nagrade v roku 3 dni od obvestila o izidu žreba, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Nagrado organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec.

Če nagrajenec v 14 dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

6. Davki in akontacija dohodnine

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade).

Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre ali soorganizator, ki zagotovi nagrado. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju po e-pošti posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko.

Kadar je vrednost posamezne nagrade nižja od 42,00 EUR, vrednost celotnega kompleta nagrad pa ni večja od 82,00 EUR se v skladu z Zakonom o dohodnini akontacija dohodnine ne obračuna.

V kolikor je vrednost posamezne nagrade večja od 42,00 EUR se v skladu z Zakonom o dohodnini akontacija dohodnine obračuna.

Če nagrajenec v 3 dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

7. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil nagrajencu oz. njegovi uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v e-pošti, ki ga organizator prejme od nagrajenca.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje Facebook strani  ter posledice nedelovanja Facebook platforme, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje e-pošte in internetne povezave sodelujočega.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

8. Uporaba osebnih podatkov

Organizator (GUPI, Aleš mernik s.p., Drofenikova ulica 16, 3230 Šentjur, Slovenija) kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev in njihove podatke.

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja.

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (ime in priimek) na Spletni strani in na Facebook strani ter po potrebi tudi v drugih medijih.

9. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči opravi s pisno prošnjo na naslov trgovina.gupi@gmail.com.

10. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

11. Končne in prehodne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil in pogojev posamezne nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Spletni strani in na Facebook strani. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na trgovina.gupi@gmail.com.

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji sodelovanja v nagradnih igrah sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook strani.